วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมขับคลื่อนหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.งาน ข้าราชการ และ พนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ โดย หน.นปพ. หน.หน่วยงานภาคสนามในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน