วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ศปม.อต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อบต.หาดงิ้ว โดยปลูกต้นไม้เพื่มพื้นที่สีเขียว แนะนำ การลงทะเบียนปลูกต้นไม้พันธุ์ดี มีค่าทางเศรษฐกิจ และลงทะเบียนต้นไม้ตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ ๑๐๐ ล้านกล้า จำนวน ๑,๐๐๐ กล้า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (world ranger day) เพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ และเสียสละในการปกป้องผืนป่า ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดหาดงิ้ว ม.๔ ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์