191-200     201-210    211-220     221-230     231-240     241-250     251-260     261-270     271-280    281-290     291-300  

261 - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
262-วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ศปม.อต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อบต.หาดงิ้ว โดยปลูกต้นไม้เพื่มพื้นที่สีเขียว  
263-วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
264-วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นประธานการมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสจป.ที่ ๓ (ลำปาง)  
265-วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมขับคลื่อนหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  
266-วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.นปพ. มอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นขวัญกำลังใจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย  
267-วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คปจ.อุตรดิตถ์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยนายสมภพ ค้าไม้   
268-เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๗ (นาหน่ำ) ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เก็บเศษไม้ออกจากท่อระบายที่อุดตันทางน้ำ  
269-วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อหารือข้อราชการ  
270-วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดโครงการจ้างงานประชาชนเพื้อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้   

กลับหน้าหลัก