วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย แอพลิเคชัน Zoom Meetings โดยมี นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.อต. ผู้แทน ทสจ.อต. และนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หน.ฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์