วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) แอพพลิเคชั่น Cisco jabber โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทสจ.อต. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์