ผู้บริหารกรมป่าไม้

Administrative Officials,  Royal Forest Department

       
    นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์    
    อธิบดีกรมป่าไม้    
   
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา     นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ นายพฤกษ์  โสโน
รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นายชนาธิป  กุลดิลก นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม นายธีรยุทธ  สมตน นายประลอง  ดำรงค์ไทย นายเชวง  ไชยหลาก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม     การปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนายการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นายสุรัติ  กาญจนกุญชร นายฐิติพันธ์  จูจันทร์ นายสุขุม มิตตัสสา นายยรรยง  เลขาวิจิตร นายนิกร  ศิรโรจนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักโครงการ  พระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักด่านป่าไม้
นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร นายสุชาติ  กุลยาวงศา นายพรสรร  กุลฑลกุรกานต์ นายประธานสิทธิ์  กระมล นายวิชัย  การะเวก
ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ ักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
         
         
ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  กรมป่าไม้
Administrative Officials,  Forest Resource Management Office'3 (Lampang)
       
    นายสมคิด  จีรัตน์    
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  (ลำปาง)  
นายสมศักดิ์  โคตะมะ นายสุเทพ  พุทชา นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ นายไพบูลย์  ฉวีวัฒน์ นายทรงศักดิ์  กิตติธากรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนายการ  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
       
    นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล    
    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ    
    หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์    
        update 22-11-56