ผู้บริหารกรมป่าไม้

Administrative Officials,  Royal Forest Department

       
    นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์    
    อธิบดีกรมป่าไม้    
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ นายสมชัย  มาเสถียร นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม นายพฤกษ์  โสโน
รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นายชนาธิป  กุลดิลก นายเชวง  ไชยหลาก นายธิติ  วิสารัตน์ นายประลอง  ดำรงค์ไทย นายสุรัติ  กาญจนกุญชร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม     การปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า    รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ผู้อำนายการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
นายธีรยุทธ  สมตน นายสุขุม มิตตัสสา นายธวัชชัย  ลัดกรูด นายฐิติพันธ์  จูจันทร์ นายสุชาติ  กุลยาวงศา
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักโครงการ  พระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ
นายนิกร  ศิรโรจนานนท์ นายพรสรร  กุลฑลกุรกานต์ นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร นายชุติเดช  กมนณชนุตม์ นายวิชัย  การะเวก
ผู้อำนวยการสำนักด่านป่าไม้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
         
         
ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  กรมป่าไม้
Administrative Officials,  Forest Resource Management Office'3 (Lampang)
       
    นายสมคิด  จีรัตน์    
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  (ลำปาง)  
นายสมศักดิ์  โคตะมะ นายสุเทพ  พุทชา นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ นายไพบูลย์  ฉวีวัฒน์ นายทรงศักดิ์  กิตติธากรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนายการ  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
       
    นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล    
    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ    
    หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์    
        update 22-11-56