รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ 

1.  นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

ดำรงตำแหน่ง    15 พฤษภาคม 2561  -  ปัจจุบัน                      

 
 
  รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.  นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

ดำรงตำแหน่ง    22 พฤษภาคม 2558  -  14 พฤษภาคม 2561 

   
   

  รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์ 

7.  นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

ดำรงตำแหน่ง   2 มกราคม 2556 - 21 พฤษภาคม 2558          

6.  นายสมภพ  ค้าไม้     เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน                                    

ดำรงตำแหน่ง   4 ตุลาคม  2555 - 1 มกราคม 2556     (รักษาการในตำแหน่ง)

5.  นายจำนงค์  สุคันธมาลา      เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ดำรงตำแหน่ง   17  มีนาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2555            

4.  นายจีระ  ทรงพุฒิ    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ    

ดำรงตำแหน่ง   17 พฤศจิกายน 2552 - 16 มีนาคม 2554

3.  นายเกียรติศักดิ์  ปรวนแก้วมณี    นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ                       

ดำรงตำแหน่ง  16 กันยายน  2552 - 16 พฤศจิกายน 2552   (รักษาการในตำแหน่ง)

2.  นายสุนทอล  ขวัญอ่อน    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 

 ดำรงตำแหน่ง   4  กรกฎาคม 2550 - 15 กันยายน 2552        

1.  นายบุญรักษ์  ประจันเขตต์     เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  

ดำรงตำแหน่ง    29  มีนาคม  2550 - 2 กรกฎาคม 2550