หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

  นายสัญญา  แก้วธรรมานุกูล 

  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ฝ่ายจัดการป่าไม้

นายชาติระวี สัญจร นายชาติระวี สัญจร นายสมภพ ค้าไม้
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าไม้
 
ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นส.พิมพ์นิภา ใบกุ นายเอกภักดิ์ สวิง ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น นายสุวิทย์ สรรเสริญ นายเดชณรงค์ แก้วใส
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน
นายสมชาย หวังศุภางค์กุล นางสาวนุชนาถ จันทร์เพ็ง นายชัยวัฒน์ บุญสูง นางสุพิน เกียรติศิริถาวร นางสาวอภิสุนา เฟื่องถี่ นางสาวอรุณ ตุ๊แสง
พนักงานธุรการ ส๔ พนักงานธุรการ ส๔ นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววัชรา เขียวน้อย นางกมลรัตน์ ยอดถา นางสาวธันยพร แหยมบุรี นางสาวอรสา จูจันทร์ นายณัฐพล หิริโอ นายนิทัศน์ บุญรัก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)
 
นางสาวกมลทรรศ เพขรอ่อน นางสาวสุภัค คุ้มพงษ์ นายอัฐพงษ์ มีโรง นายเฉลิม มีรินทร์ นายสุวัจน์ สิงห์อยู่  
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)  
   
นายปยัด ทองอินทร์ นางสมฤดี ศรีเมฆ นางสาวมณวรินทร์ ปริญญา นายปริญญา สุขเสริม    
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)    
     

 

 

 

 

 

     
    นายนพกร ปิ่นตากุล      
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร      

update 22 เมษายน, 2563 14:53:06   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์