หนังสือเวียนศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด

 

272 - ให้งดการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ฯ อ่านต่อ 

271 - โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ อ่านต่อ 

270 - การปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552 ฯ อ่านต่อ 

269 - โครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ อ่านต่อ

268 - การปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552  อ่านต่อ

267 - ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติ อ่านต่อ  

266 -  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านต่อ  

254  -  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  อ่านต่อ 

253  -  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  อ่านต่อ

252  -  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงาน  อ่านต่อ

251  -  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

250  -  การดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อ่านต่อ  

249  -  ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อขอเบิกเงินจากกรมป่าไม้ อ่านต่อ

248  -  พิธีเปิดตัวหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ

247  -  ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ

246  -  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน อ่านต่อ

245  -  ผลการคัดเลือกประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) อ่านต่อ

244  -  มอบหมายหน้าที่ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน และระดับฝ่าย ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  อ่านต่อ 

243 - แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  อ่านต่อ

242 - ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

241 - ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

240 -   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  อ่านต่อ 

239  -  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  อ่านต่อ

238  -  การรณรงค์การเลิก - ลดใช้พลาสติกและโฟมของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  อ่านต่อ

237  -  กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เรื่องที่ 2 การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ  อ่านต่อ

236  -  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

235  -  แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ  อ่านต่อ

234  -  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

233  -  จัดตั้งศูนย์ป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้  อ่านต่อ

232  -  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา อ่านต่อ

231  -  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

230  -  มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมป่าไม้  อ่านต่อ

229  -  การจัดทำหนังสือราชการ  อ่านต่อ

228  -  แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ

227  -  การดำเนินงานตามข้อสั่งการและข้อแนะนำของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ

226  -  การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์  อ่านต่อ     

225  -  ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้  อ่านต่อ 

224  -  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)  อ่านต่อ

223 - ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560ฯ  อ่านต่อ

222 - แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  อ่านต่อ

221 - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้ฯ  อ่านต่อ

220 - ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  อ่านต่อ

219 - มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รับผิดชอบ อ่านต่อ

218 - โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561  อ่านต่อ

217 - การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง อ่านต่อ

216 - มอบอำนาจให้อธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านต่อ

215 - การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี งบประมาณ 2560  อ่านต่อ

214 - ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

213  -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559  อ่านต่อ  

212  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ที่ ทส 1606.22/ว 1546)  อ่านต่อ  

211  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ที่ ทส 1606.22/ว 1538)  อ่านต่อ  

210  -  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ  

 รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  อ่านต่อ

209  -  การกำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ  อ่านต่อ

208  -  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ

207  -  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  อ่านต่อ

206  -  แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำรูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการของกรมป่าไม้  อ่านต่อ

205  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มกราคม 2558 อ่านต่อ

204  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนธันวาคม 2558  อ่านต่อ

 203  -  แนวทางการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้าง อ่านต่อ

202  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2558 อ่านต่อ

201  -  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ

200  -  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกินกว่า 35 % อ่านต่อ

199  -  รายงานผลการประชุมเพื่อหารือระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับกรมป่าไม้ อ่านต่อ

198  -   การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน กันยายน 2558 อ่านต่อ

197  -  สรุปผลการประชุม เรื่อง การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น จังหวัดน่าน) อ่านต่อ

196  -  ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านต่อ

195  -  หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ อ่านต่อ  

194  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

193  -  แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาเป็นทวีคูณ อ่านต่อ

192  -  การแต่งตั้งบุคคลตำแหน่งต่างๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 อ่านต่อ

191  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2558 อ่านต่อ

190  -  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  อ่านต่อ

189  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย อ่านต่อ

188  -  ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวิภาพด้านป่าไม้ อ่านต่อ

187  -  รายงานการสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 อ่านต่อ

186  -  นโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในรูปแบบป่าเศรษฐกิจชุมชน อ่านต่อ

185  -  ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีงาช้างไว้ในครอบครองมาแจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อ่านต่อ

184  -  การอยู่เวร - ยาม รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย อ่านต่อ 

183  -  สรุปผลการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 อ่านต่อ

182  -  สรุปรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการฯ อ่านต่อ

181  -  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 อ่านต่อ

180  -  สรุปการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน อ่านต่อ

179  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย อ่านต่อ

178  -  สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด ทส. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านต่อ

177  -  สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด ทส. ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านต่อ

176  -  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ

175  -  สรุปการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ

174  - แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

173  -  การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) อ่านต่อ

172  -  การประชุมหารือแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ อ่านต่อ

171  -  การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง(ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ

170  -  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ

169  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย อ่านต่อ 

168  -  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ

167  -  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

166  -  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ

165  -  สรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ อ่านต่อ

164  - ซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีการเลิกจ้างพนักงานราชการ (กรณีผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี อ่านต่อ 163  -  แนวทางในการมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างสัญญาจ้าง  อ่านต่อ

162  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมกราคม 2558 อ่านต่อ

161  -  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านต่อ

160  -  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ  ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย อ่านต่อ

159  -  สรุปผลการประชุม Morning talk ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

158  -  สรุปผลการประชุมกลุ่มอำนวยการและกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 อ่านต่อ

157  - แนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการในกรมป่าไม้ อ่านต่อ

156  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านต่อ

155  - สรุปผลการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557    อ่านต่อ

154  - รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 2    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557    อ่านต่อ

153  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557     อ่านต่อ

152  -   การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

151  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน กันยายน 2557 อ่านต่อ

150  - สรุปประเด็นสั่งการจากการประชุมเพื่อรับฟังข้อสรุปจากการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ

149  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ

148  - ข้อปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  อ่านต่อ

147  - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน  อ่านต่อ

146  - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน

145  - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

144  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

143  - ขอหารือกรณีมีผู้แจ้งการประกอบการซื้อไม้เก่า (ไม้พะยูง) ผ่านการใช้งานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

142  - แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

141  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2557

140  - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย

139  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

138  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน เมษายน 2557

137  -  ขอส่งสรุปประเด็นการประชุมสภากาแฟกรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

136  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มีนาคม 2557

135  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

134  - ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

133  - ขอส่งสรุปประเด็นการประชุมสภากาแฟกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

132  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มกราคม 2557

131  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2556

130  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

129  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2556

128  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2556

127  - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้ามฯลฯ

126  - มอบอำนาจการอนุญาตการลาของพนักงานราชการ

125  - ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

124  - การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ และการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย

123 การศึกษาวิจัยการปลูกไฟป่าร่วมกับไม้ยางพารา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

122  - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556

121  - การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2556

120  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

119  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน เมษายน 2556

118 -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มีนาคม 2556

117  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

116  -  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

115  - ขอให้เร่งรัดรับรองสิทธิการปฏิบัติราชการ

114  -  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ

113  -  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

112  -  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

111  -  ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556

110  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัย  สถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมกราคม 2556

109  -  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

108  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนธันวาคม 2555

107  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

106  - ซ้อมความเข้าใจการแจ้งกรณีข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ละทิ้งหน้าที่ราชการ

105  - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

104  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา      ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)

103  - การรับฟังความคิดเห็นโครงร่างประมวลกฎหมายป่าไม้

102  - ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2555

101  - เรื่อง  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย

100  - เรื่อง  การอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2555

099  - การกำหนดเกณฑ์คะแนนและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 22 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้

098  - แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบเดือนของพนักงานราชการสังกัดกรมป่าไม้

097  - การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

096  -  การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน

095  - กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักรับรองการป่าไม้

094  - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

093  - การติดตามผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าของคณะทำงานภาคเหนือตอนบน

092  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน กันยายน พ.ศ.2555

091  - เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555

090  - ซักซ้อมแนวทางการเกษียณอายุของพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้

089  - มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

088  - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว

087  - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน

086  - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

085  - หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

084  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

083  - เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

082  - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

081  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555

080  - เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555

079  -  เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

078  -  การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

077  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

076  - เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

075  - การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

074  - ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

073  - การจัดงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

072  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน เมษายน 2555

071  - เรื่องการอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ

070  - การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย เดือน มีนาคม 2555

069  - เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "อุตรดิตถ์สัมพันธ์"

068  - การสนับสนุน กิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ

067  - การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ

066 - ขอรับการบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

065 - ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

064 - ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเสนอรายชื่อผู้สมัครได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

063 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเข้าปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2555

062 - กำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

061 - ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2555

060 -  จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ (เฉพาะกิจเสือดำ)

059 - คำสั่งศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์ ที่ 2/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555  เรื่อง  การอยู่เวรบริการและประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ

058 การอยู่เวร - ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย

057 -  หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

056 / 15-12-54  -  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน

055 / 08-12-54  -  การตรวจสอบการนำสินค้าไม้เคลื่อนที่เข้ามาในเขตด่านป่าไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

054 / 08-12-54  -  ห้ามการส่งออกไม้ยืนต้นของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

053 / 07-12-54  -   เจ้าหน้าที่ทุจริตตัดไม้สวมตอ

052 / 15-11-54  -  การอยู่เวร ตรวจเวร รักษา ดูแลและป้องกันการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัยสถานที่ราชการ

051 / 15-11-54  -  การประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

050 / 04-10-54  -   พระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.

ของจังหวัดอุตรดิตถ์

049 / 04-10-54  -   การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ

048 / 29-09-54  -   การจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช

047 / 26-09-54  -   ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ

046 / 22-09-54  -    ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8

045 / 22-09-54  -     การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

044 / 22-09-54   -     สรุปสาระสำคัญการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทหารกับพลังงานทดแทน"

043 / 22-09-54   -     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

042 / 20-07-54   -     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับบุคลากร ทส.

041 / 11-07-54   -     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

040 / 30-06-54    -    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

039 / 10-06-54    -    แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

038 / 10-06-54    -    ขอส่งสรุปการเสวนาเรื่อง "การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ารับการพัฒนากระแสหลัก"

037 / 08-06-54    -    การมอบหมายส่วนราชการให้ดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์

036 / 31-05-54    -    การสั่งซื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

035 / 27-05-54    -    ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

034 / 01-06-54    -    ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาต้นไม้" ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักบริหารกลาง

033 / 10-05-54    -    ให้ยกเลิกการจัดตั้งสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

032 / 03-05-54    -    ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจารึกชื่อบุคคลในอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ พ.ศ.2554

031 / 20-07-54   -    หลักฐานที่ใช้ในการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

030 / 11-07-54   -    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์สากลพร้อมคำอธิบาย

029 / 30-06-54    -  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

028 / 10-06-54    -   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน    พ.ศ.2554 

027 / 10-06-54    -   การไปช่วยปฏิบัติราชการ

026 / 08-06-54    -   ขอรับการสนับสนุนบุคคล

025 / 31-05-54    -   การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

024 / 27-05-54    -   ประชาสัมพันธ์การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม้

023 / 01-06-54    -   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

022 / 10-05-54    -   แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ

021 / 03-05-54    -   ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 เรื่อง

020 / 00-04-54    -    รายงานการประชุมข้าราชการพนักงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

19 / 24-04-54    -   การเดินทางไปศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

018 / 18-04-54    -   ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบ และให้คำแนะนำผู้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

017/08-04-54    -    การให้บริการด้านช่าง

016/11-04-54    -    แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

015/04-04-54    -    การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำ โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่เปิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

014/04-04-54    -    ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ

013/10-03-54    -    แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรับรองการเชื่อมโยง National Single Window

012/09-03-54    -    รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553

011/21-03-54    -    แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา   คณะทำงานและคณะทำงานติดตามและประเมินผล  โครงการพัฒนาข้อมูลส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้ 

010/09-03-54    -    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ

009/04-03-54    -    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณในการปลูกและบำรุงป่า 

008/04-03-54    -    ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

007/04-03-54    -    มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

006/25-02-54    -    การขอรับของกลางคืนในระหว่างคดี  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 64 ตรี

005/10-02-54    -    ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ พร้อมแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปม.102-104)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2

004/31-01-54    -    สรุปผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง  วันที่  26  ตุลาคม 2553

003/31-02-54    -    ขอเชิญประชุม

002/19-08-53    -    การจัดส่วนราชการ  กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  สำนักการอนุญาต   และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

001/22-07-53    -    ให้จัดตั้งสำนักการอนุญาต

 

--หน้าหลัก--

 

m