วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

117 - วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยนายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป   
116 - วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.นปพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าหมอกควัน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์    

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

115 -  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม จัดทำ One page พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ พร้อมด้วยการทำ workshop เพื่อให้เกิดความรู้ ในการปฏิบัติงาน  
114 - วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถถ์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและราษฎร ท้องที่ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.บ้านโคก และ อ.พิชัย  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

312 - วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการผลิตกล้าไม้แจกจ่ายในปี 2563   

311 - วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ อต.6 (บ้านม่วง) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกทบทวน ระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อความเป็นระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ นปพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์,     

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

310 - วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายชาติระวี สัญจร หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

 309 - วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2562 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์   

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 13 ธันวาคม, 2562 15:28:47   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์